Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на информационния  интернет сайт Kesh.bg, собственост на Ай Еф Джи Инвест ООД, ЕИК 202033200, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе 166 с потребителите, ползващи сайта.

 
I.     Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия  са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" - всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта;
"ПАРОЛА" - избрана от Потребителя комбинация от букви и/или цифри, служещи за индивидуализирането му и която заедно с потребителско име му осигурява достъп до услугите, предлагани от каталога;
"ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ" - избрана от Потребителя комбинация от букви и/или цифри, чрез което се индивидуализира от системата на информационния сайт;
"ФИРМА" - търговец регистриран по съответния ред, ползващ се от услугите на информационния сайт като клиент.
"УЕБСАЙТ" - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„УСЛУГА/И” на сайта включват :
-          Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
-          Създаване на потребителски и фирмени профили посредстовм регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и добавяне на информация в сайта;
-          Получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ АН ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (DenialofService – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 
II. Общи разпоредби, права и задължения на ИТ Къмпани ЕООД и потребителите:
1. Ай Еф Джи Инвест ООД се задължава да предоставя информация за последните новини, актуални обяви и бизнес контакти във всички сфери на дейност, както за страната, така и за Европа и света.
2. Ай Еф Джи Инвест ООД  се задължава да предостави възможност за реклама на действащите фирми, както и на физически лица, предлагащи определена услуга, приели условията и концепцията на информационния сайт www.kesh.bg.
3. Ай Еф Джи Инвест ООД не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
4. Регистрацията в www.kesh.bg  е доброволна.
5. Ай Еф Джи Инвест ООД  запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация, както и при публикуване на информация, съдържаща порнография, насилие, различен вид пропаганда, забранена от законите на РБ, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.
6. Ай Еф Джи Инвест ООД има право да изпраща електринен бюлетин и търговски съобщения на участниците в www.kesh.bg до изричното им отказване от нея.
7. Ай Еф Джи Инвест ООД си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност пред потребители, които своевременно не са се уведомили за промяната.
8. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога като отговаря, ако тя е в противоречие със законите на РБ и международните актове.
9. Потребителят се задължава коректно да използва името и паролата за достъп до услугите, предлагани от Ай Еф Джи Инвест ООД. Ако се установи извършването на действия от трето лице чрез използването на име и парола на регистриран потребител, то те ще се считат извършени от името на потребителя до доказване на противното.
10.Потребител, който чрез своите действия увреди по какъвто и да е начин друг потребител, доставчика на сайта или трето лице отговаря съгласно законите на РБ и международните актове.
11. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното й актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената.
12. Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини или профилактика на оборудването, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.
13. Ай Еф Джи Инвест ООД се задължава да уведомява своевременно потребителите за спиране на достъпа до него, като посочва началото и продължителността на периода.
14. В случай на несъгласие с общите условия, потребителите могат свободно да не ползват услугите на Ай Еф Джи Инвест ООД.
15. Потребителят няма право да въвежда информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.
16. Услуги, изискващи регистрация
 Ай Еф Джи Инвест ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са следните:
-          Възможност за публикуване на новини и обяви и регистриране на фирми;
-          Възможност за публкиване на коментари;
-          Възможност за абониране за получаване на e-mail бюлетин.
17. Потребителите имат възможност да получават безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създадат свой индивидуален потребителски профил или профил на фирмата или организацията, която представляват.
18. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.
19. Ай Еф Джи Инвест ООД си запазва правото да прецени дали да рпедостави профил/акаунт на  потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, аккто и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.
20. Ай Еф Джи Инвест ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез убликуване на съобщение на сайта.
21. Поверителност и защита на лични данни 
Ай Еф Джи Инвест ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Ай Еф Джи Инвест ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

  Ай Еф Джи Инвест ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

      С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ай Еф Джи Инвест ООД на следния адрес или email за контакти: info@
kesh.bg.   
           
III. Авторски права
    Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 
IV. Органичаване на отговорността
1. Ай Еф Джи Инвест ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ай Еф Джи Инвест ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ай Еф Джи Инвест ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
2. Ай Еф Джи Инвест ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
3.  Ай Еф Джи Инвест ООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4. Ай Еф Джи Инвест ООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 
В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, за предоставяните от Ай Еф Джи Инвест ООД услуги и други, моля да ги изпращате на info@kesh.bg.